Století Charity

Galerie

Hlavní stránka

Projekt

Online galerie vznikla jako prostor pro sdílení dobových i současných snímků a dokumentů vztahujících se k působení katolické Charity, dobročinných spolků, jednotlivců, řádů a kongregací na našem území (zejména na Moravě). Časově je sledováno období od vzniku ČSR po současnost. Důraz je kladen na meziválečné období. Cílem je rekonstruovat a budoucím generacím uchovat mozaiku charitního díla v jeho pestrosti a staleté tradici. Galerie je postupně doplňována o nové materiály. Online galerii můžete i Vy obohatit svými dobovými snímky a texty. Děkujeme!

Projekt vznikl u příležitosti Noci kostelů 2021 s cílem propojit tři výročí: 1100 let od smrti sv. Ludmily – patronky charitního díla a 100 let od uvedení do úřadu olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který Charitu ustanovil ve své olomoucké arcidiecézi před rovným stoletím.

Projekt

Co zde najdete?

Základ galerie tvoří digitalizované snímky kolorovaných skleněných diapozitivů, které sloužily k propagaci charitního díla v ČSR mezi světovými válkami. Snímky jsou zveřejněny se svolením a ve spolupráci se správcem sbírky – Zemským archivem v Opavě, pobočka Olomouc. Deponovány jsou ve fondu Arcidiecésní Charita milosrdné lásky Olomouc 1922–1958 (NAD 1820). Jejich naskenování finančně zajistila Charita Olomouc. Doplněny jsou fotodokumentací pocházející ze sbírek Státního okresního archivu Olomouc, dalších spolupracujících institucí a tištěných zdrojů.

Obrazovou část doprovází krátké texty, které přibližují jednotlivé oblasti pomoci potřebným v daném čase a na konkrétním místě.

Co zde najdete?

Století Charity

Dozvědět se více

Časová osa

Dozvědět se více

Patroni

Dozvědět se více

Místa působnosti

Dozvědět se více

Osobnosti

Dozvědět se více

Organizace

Dozvědět se více

Řeholní společenství

Dozvědět se více

Zajímavosti

Ve fondu Arcidiecésní charity v Olomouci se dochovala řada zajímavých dobových dokumentů a předmětů o práci Charity v letech 1922 až 1959. Jedná se kupříkladu o knihy se zápisy výborových schůzí, korespondence, dřevěné kazety se skleněnými diapozitivy, fotografie, úřední razítka, účetní výkazy, karty nemovitostí, plakáty aj.

Zajímavosti

Tým a spolupráce

Autorem projektu a jeho hlavním koordinátorem je PhDr. Martin Kučera (nar. 1981), který je zaměstnancem Arcibiskupství olomouckého, kde se věnuje kulturním aktivitám a cestovnímu ruchu v olomoucké arcidiecézi. Dějiny Charity mapuje přes deset let.

Na projektu se podílejí: Arcibiskupství olomoucké, Charita Olomouc, Státní okresní archiv Olomouc a Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc

Noc kostelů se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, Pardubického kraje, statutárního města Olomouce a statutárního města Prostějova.

Tým a spolupráce

Jak se zapojit?

Přivítáme dobové fotografie a stručné příspěvky s vazbou na charitní dílo v moravském regionu (aktivity v sociální a zdravotní oblasti jednotlivců, farností, řeholníků, řeholnic, spolků).

Správce online galerie si vyhrazuje právo jednak na odmítnutí příspěvku, jednak na jeho krácení a stylistickou úpravu. Vyhrazuje si také právo výběru fotografií a dokumentů, které zde budou zveřejněny. U fotografií je nutné uvést informaci o majiteli či správci sbírky a souhlas s publikováním na této webové stránce. Za věcnou i jazykovou správnost příspěvků zodpovídají jejich autoři.

Jak se zapojit?
Jít na úvod stránky